Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't play embedded H.264 video

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

Firefox 86.0.1 (64-bit) on Ubuntu 20.04 LTS won't play H.264 videos, falsely claiming they are corrupt - but they are not, see example here which works okay on Google Chrome.

What could be the issue?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.