Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Remotely clear login and passwords

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 48 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How can we clear / delete our data from Firefox installed on a device we don't use any more remotely. Just by removing the device from Firefox account will not clear the login and password information from the browser in the old device.

How can we clear / delete our data from Firefox installed on a device we don't use any more ''' remotely'''. Just by removing the device from Firefox account will not clear the login and password information from the browser in the old device.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Open your computer user account and delete whatever needs deleting.

more options

Hi FredMcD the issue is how can I do that if the computer is not with me. The problem statement here is how can I delete the stored Login/Passwords, Bookmarks etc on my Firefox account remotely and should get back once we login back. Hope this explains the situation.

more options

If the device is not being used and you also can't access Firefox or its profile folder then there is nothing you can do.

Logins are stored in logins.json in the Firefox profile folder.