Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube slow download speed compared to Chrome!

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Made a vid showing issue. I resorted to completely uninstalling FF 86.0 today and reinstalling. I even deleted all Mozilla folders and files I could find on C drive. Fresh install doing the exact same thing. Chrome and other browsers just fine.

Win 10 fully updated.

https://youtu.be/Ccz4pvlmbWY

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.