Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Using search bar in Youtube uses 100% cpu and freezes the whole browser

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hello,

As the subject states, in the last few days I have been experiencing this very annoying phenomenon. I can start youtube, pick any video from recommended or my subscriptions, but aftery using the search bar to look up anything else, the whole browser freezes for at least 30 seconds but usually more. This started on maybe Sunday. Any tips? I have hardware acceleration disabled, but tried it both ways. I have cleared cache/history/cookies. Haven't tried a refresh yet and wouldn't want to if there's any other solution. Any tips to fix this?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.