Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Passwords Not the Same in Sync

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hello. I am logged into Firefox on two different computers, but one account. The problem is, the password for some reason is not synced. On one, only the old password works. On another, only the updated password works. Do you know why this is? I already logged out of all devices and logged back in and it still doesn't work.

Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.