Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Privacy extensions

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Now that FF 86 has total cookie protection do I still need to run extensions that do the same thing. I have always run ublock origin. Also I see that DuckDuckGo has an extension that blocks trackers, wonder if I need that too or not.

When I load a web page I still see ublock blocking things and if I add the DDG extension its finding stuff too at the same time.

Thoughts?

Now that FF 86 has total cookie protection do I still need to run extensions that do the same thing. I have always run ublock origin. Also I see that DuckDuckGo has an extension that blocks trackers, wonder if I need that too or not. When I load a web page I still see ublock blocking things and if I add the DDG extension its finding stuff too at the same time. Thoughts?

Giải pháp được chọn

Content blocking extensions get control first and thus they can block content that Firefox also can block, but if the extension blocks it then Firefox won't see this content. Content blocking extensions usually offer finer control and some allow to setup specific rules where for Firefox it is only all on or off.

It is up to you to decide what protection you choose, builtin Firefox or via extensions. Firefox has some basic content blocking features that do not break too many websites as with extensions it is not always obvious that they block content.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Content blocking extensions get control first and thus they can block content that Firefox also can block, but if the extension blocks it then Firefox won't see this content. Content blocking extensions usually offer finer control and some allow to setup specific rules where for Firefox it is only all on or off.

It is up to you to decide what protection you choose, builtin Firefox or via extensions. Firefox has some basic content blocking features that do not break too many websites as with extensions it is not always obvious that they block content.