Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox - Opening PDF automatically in firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello guys. I want to open PDF directly in the browser. I set checkboxes to do it automatically but firefox always displayed this window when I want to download pdf. Could you help me?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Dear nikolay.parfianovich, The step you are describing with the image cannot be deactivated. In firefox you must click on open file with ... The second point in the image.

I hope I have been helpful

Hữu ích?

more options

Note that you should never select "Firefox Web Browser" (second choice in the screenshot) as the application to handle a file as this is a dangerous choice that can lead to tabs being open endlessly.

You get the choice to open the file in Firefox (first choice: Open in Firefox) when the server sends the file as a generic content type like "application/octet-stream" or as "content-disposition:attachment". In that case Firefox offers to open the file in a tab. The file is still downloaded and saved to the temp folder as you can see by the file:// link in the location bar.

You can't save this choice as an automatic action and you will always have to confirm this.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.