Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

search engine

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

bold textwant to set duck duck go AS DEFAULT

SEARCH ENGINE

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Could you try the steps in this article:

Change your default search settings in Firefox

If that doesn't work, could you explain the problem in more detail? For example:

  • In the Default Search Engine selector, DuckDuckGo is not listed as an option
  • In the Default Search Engine selector, DuckDuckGo does not stay selected when I close and re-open the Preferences page
  • DuckDuckGo is assigned as the Default Search Engine, and the address bar shows "Search with DuckDuckGo" when I'm typing text into the bar, but the results come out on a different site
  • Something else...

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.