Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chinese characters of web page not displayed properly on Linux on Chromebook.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
more options

I have problem seeing Chinese characters for web sites that contain them (e.g. https://gimy.tv/). The firefox version is 78.7.0esr running on Linux on a Chromebook. The characters are displayed properly when Chrome browser is used to access the same web page on the same Chromebook. Please help.

I have problem seeing Chinese characters for web sites that contain them (e.g. https://gimy.tv/). The firefox version is 78.7.0esr running on Linux on a Chromebook. The characters are displayed properly when Chrome browser is used to access the same web page on the same Chromebook. Please help.