Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Top Site Icons Not Appearing

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hi I've got some top sites pinned to my homepage, but for some reason a decent amount of the icons won't appear, even if I change the custom image url that they're linking to. Is there any way to fix this, I'm a very visual person so having icons makes it much easier to browse

(BTW I've experimented waiting hours for them to show up, no dice)

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.