Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF Deletes My Sessions Despite Preferences Set Not To

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I have my FF preferences set to restores previous session when quitting, but when I restart my Mac with windows and tabs open, FF opens back up with no windows and tabs open, and when I click on Restore All Windows, nothing happens.

Why isn't this function working?

I have my FF preferences set to restores previous session when quitting, but when I restart my Mac with windows and tabs open, FF opens back up with no windows and tabs open, and when I click on Restore All Windows, nothing happens. Why isn't this function working?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I assume you leave the windows and tabs open when quitting Firefox. I do that and the windows and tabs are there when I restart Firefox. I have a Linux OS and log in with an empty desktop session.