Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Saved files are opening in Firefox tab

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

When my Firefox browser is open and I open a saved PDF file (previously converted and saved from a Word document) it opens in the browser as a Word document. Also, Word files open in the browser. I have changed the action from the content type in the General Section under Options to use my PDF and Word 16 applications. I noticed that the content type for Word is MS Word 1997-2003, which is pretty old and not sure why that would be the content in 2020. Could this be causing the issue? This is frustrating because I want to be working within the applications themselves and not in a Firefox tab. Attached is two screenshots of the Applications in the Options General section that show all the application options.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.