Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

S/MIME in FireFox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hi,

is there any support inside FF for S/MIME secured mail?

I´m currently a member of an organisation that have choosen to use Outlook Web App as an email client. But when using this on FF I can´t find how to install encrypted mail with S/MIME.

Is there any more people using Outlook Web App who have solved this problem?

Best regards Anders

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.