Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox security

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I have had Firefox Mozilla for years and I want to amend my password to be more secure. I have tried www.firefox.com and I get mozilla but when I have loged in I cannot find anywhere to update/amend my password and there is no ACCOUNT in my task bar only Profile, Settings and Inbox none of these show password to amend. John Gilbert john-v-gilbert2@gmx.co.uk

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.