Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Enhanced Tracking disable not working?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hi everyone,

I've recently migrated to a new laptop and noticed, after setting up Firefox, that Twitter embeds weren't working on some websites. After some investigation, it seems related to my Enhanced Tracking Settings.

For example, I can get the embeds to appear if I change my Enhanced Tracking Settings to Standard, or if I set them to Custom and disable either of the following:

  • Tracking cookie protection
  • Tracking content protection

Interestingly, leaving the Enhanced Tracking settings as Strict (or Custom equivalent), and disabling Enhanced Tracking Protection for the particular site, doesn't work ...

Is this a bug? Or have I misunderstood how this (exception) mechanism works?

Here's the page I was looking at: https://www.vice.com/en/article/4ad3qp/donald-trump-tiny-desk-electoral-college

Could someone else try experimenting with their settings and see what renders on that article?

Best regards, Ed

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.