Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla does not respect email preferences and sends emails anyway

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Today at 14:07 I changed my email preferences and unsubscribed from all email types in my Firefox account.

At 5 hours later, at 19:36 I receive an email from Mozilla with the title "Sync your bookmarks, history and logins".

So either the email preferences does not work or the email does not respect the preferences I have set. Either way it's always extremely annoying when this happens and it leaves me wondering if Mozilla takes privacy seriously.

Even worse is, I already have sync set up (which doesn't work anyway as I have written about here).

Pictures attached as "proof" for those who are in doubt.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.