Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PopUpBox by Firefox always asking to save login and passwords - how to stop this annoyance?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

How do I get Firefox programme to stop with its nuisance of PopUpBox always asking to save login and passwords? I have issues with seizures and pop ups are triggering. How do I get this in your latest version to stop?

Giải pháp được chọn

You can turn off Firefox's Password Manager using a checkbox on the Options page, Privacy & Security panel.

More details in the "Disabling the Password Manager" section of this article: Password Manager - Remember, delete and edit logins and passwords in Firefox.

Does that solve the problem on your Firefox?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can turn off Firefox's Password Manager using a checkbox on the Options page, Privacy & Security panel.

More details in the "Disabling the Password Manager" section of this article: Password Manager - Remember, delete and edit logins and passwords in Firefox.

Does that solve the problem on your Firefox?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.