Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox puts load on the lsass process

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

Windows 7.

Firefox and only he is seen in the active use of the lsass process. If you open an empty firefox browser with no tabs or only settings tabs, then the lsass process does not consume anything. However, if you open any tab with the Internet, the lsass process begins to consume from 1 to 6 percent of the processor, for a while. On some pages there is more, on others less, it happens that it constantly consumes 4+, sometimes it sags a little to 1-2. However, any tab opening and internet manipulation leads to this result - lsass consumes CPU resources. Does not depend on the presence of add-ons, I put the regular and portable versions 81 82 83.

This behavior of the lsass process does not occur in any other browser that I have been able to install. Be it chrome, opera, avant, waterfox tor browser, vivaldi, and others. On another computer completely zero, this process is also used, although a little faster, but also every time the page is opened, there is a load on the processor from lsass.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.