Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No longer able to open many links on websites while using Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am using an iMac running OSX 10.12.6. Firefox version 82.0.2.

For the last couple of weeks I have found that I am often unable to open many links on websites while using Firefox. I click on the link and nothing happens. If I hover over the link, I will see a URL in the bottom left of the page.

I have not found any particular pattern for what links work/don't work, it seems to be pretty random.

I suspect this is something simple that I just am not aware of. I'd really appreciate any ideas to get Firefox working correctly again. Currently I am being forced to use Chrome on many of my usual sites where Firefox will not work.

Thanks in advance for your help!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.