Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How To Prevent Multiple Sessions Of 1 Profile

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I use multiple profiles. Before I updated if I tried to open a 2nd session of the same profile it would block it and display a message that said something like session already open

After the update it no longer blocks it and allows multiple sessions of the same profile. How do you disable this? I do want it to block multiple sessions of the same profile.

Thank you

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.