Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Create a desktop shortcut to a website - the advice given on this site does not work - Firefox 82 in Ubuntu 16.04

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I'm using Firefox 82 in Ubuntu 16.04 and am unable to create a desktop shortcut to URLs in the same way as Chrome will do. The drag and drop method described here does not work, and creating a *.desktop file does not work either. Any suggestions please?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.