Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

sync to file

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I would like to sync my phone contacts with a file on my linux box. In that way i will be able to edit the file on the pc to look up or enter phone numbers that will be on the phone.

in a rational world, i would go to setup, select sync to file, accept the default of documents/firefox/phone-sync.txt and that would be it. is it possible in this world at all?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.