Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

A few days ago my electronic certificates have disappeared from the firefox container

more options

A few days ago my electronic certificates have disappeared from the firefox container The certificate provider has vetoed me from delivering a new certificate, because it is the second time Firefox has lost a certificate in 2020. The certificates I need for any management before the administration of Spain and more now with the COVID After it is granted, you have to verify your identity with the Tax Agency, and they have already called my attention for renewing the same year a certificate that firefox loses when it is updated. I'm very, very pissed off I will have to switch to Chrome

Giải pháp được chọn

Certificates you install are stored in cert9.db in the profile folder, so if you lost these certificates then you may have switched profiles or otherwise lost cert9.db.

See:

If you use the Time Machine or other backup then try to restore cert9.db file(s) from this backup.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Certificates you install are stored in cert9.db in the profile folder, so if you lost these certificates then you may have switched profiles or otherwise lost cert9.db.

See:

If you use the Time Machine or other backup then try to restore cert9.db file(s) from this backup.

Hữu ích?

more options

Thank you very much cor-el for your generous response to my question The time machine option had already used it and the certificates were not in the firefox container either. Thank you very much cor-el

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.