Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Passwords not syncing

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I don't know why I can't find any help articles on this, I can't possibly be the only one. My firefox account is not syncing between my devices. I am logged in to my firefox account on all of my devices. I only have one account. I can save a password on one, but it does not save on my account and I am not able to retrieve it between devices. What is the point of syncing if I can't access my passwords on other accounts? And yes, I have sync turned on. Also, why does it not auto fill across devices when the password is saved?? It seems like a useless feature.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.