Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to know which Firefox version is associated to a given profile?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

I have reinstalled my Debian, keeping of course my `/home`. New Firefox version is `68.12.0esr`. A new profile has been created, but I need the old one which I can set as default in the profile manager at the url `about:profiles`, but Firefox tells me "Using an older version of Firefox can corrupt bookmarks and browsing history.....". So, it seems I need to install the same version of Firefox I had before, but I don't know which one it was, and I would like to avoid to make many trials.

Is there a mean to know which Firefox version is associated to a given profile?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I have installed as a first try firefox-65.0b9 and it has solved my problem

Hữu ích?

more options

You can check profiles.ini in a profile to see what Firefox installation last used this profile. Firefox scans profiles.ini in all profiles to check if there is a profile present that has last used an available profile and offers to use this profile.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.