Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox containers and site logins

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi. I've been using Multi Account Containers for a few months. Also the Facebook container and First Party Isolation.

I have a couple of problems:

1. It seems to be impossible to "stay logged in" to different sites. For example, I have a container for Apple iCloud. But I still have to log in every time including the two factor phone authentication and indicating I trust the browser. Why is that?

2. Even when I invoke, "Reopen in no container" there still seems to be a container. Ideally, I'd like to be able to indicate to never use a container for iCloud for example.

3. Containers seem to break paying with PayPal for some sites. Or it could be the First Party Isolation stopping the sharing of information.

I do like using containers for sites like Google but ultimately, they may be more trouble than they're worth.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.