Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New tab deleting text entry?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Relatively minor problem, but: lately, if I enter text too quickly after opening a new tab, the text that I entered into the search bar gets deleted. Maybe half a second or so after opening the tab, this stops and the text enters normally. But, this is frustrating for navigating or searching from new tabs.

Any way to fix this? I am using Firefox 80.0.1 on a Mac. I am also using the Tabliss extension, if that matters.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.