Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Back/Forward navigation on scroll when window inactive (linux)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jo.alexander

more options

Hey There,

whenever the window is inactive and i want to scroll the site (with a touchpad swipe) it instead navigates forward or backward. ONLY when the window is inactive. the behavior is the same with horizontal and vertical swipes. I've tried disabling the feature like described here (https://support.mozilla.org/en-US/questions/915174) but i had no luck with that.

i'm using firefox 78.2. on an opensuse 15 laptop. thought i might be an issue with that but with chromium i dont have that issue

thanks in advance.

Giải pháp được chọn

solved it by installing mtdev

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

solved it by installing mtdev

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.