Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't make calls in messenger all of a sudden?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DaneQuane

more options

After using messenger with no problems for years, yesterday I tried to make calls (audio/video) in messenger and keep getting an error message that my "brower" doen't support them now. I have the latest verion of Firefox 78.02. Anyone else experiencing this?

It asks me to use either Firefox (which I obviously have, or chrome).

I switched to chrome and got the same error message when trying to make a call as well.

Thanks for any help.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello!

Hmm... Have you checked your site permissions whether there are some permissions that might be turned off. Weird though that it happens on chrome as well.

Also try to launch Firefox in Safe mode and see if you get the same results.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.