Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a way I can open a URL in clipboard on the current tab?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

I am looking for a bookmarklet, extension or a userscript solution

I have this website (Todoist.com) which is a webapp that has a loading splash screen everytime its opened in a new tab. The only way I know to avoid this constantly loading is to navigate pages on the same tab

Searching all over the web there are solution and extensions to store the current tabs URL to the clipboard but I cant seem to find a single extension to open a URL in clipboard on the current tab

I used to do this through the UI (alt-d, then ctrl-v ) before but I don’t have this option any more.

I can open any link from windows explorer or command line but it is always opened in a new tab or a new window. Any help would be appreciated.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.