Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

index folder

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 31 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

please help me, how to see index folder, in my old computuer harddisk. umarım dilimi anlayabiliyorsunuzdur. eski kullandığım bilgisayarımın harddiskini yeni bilgisayarıma bağladım ve firefox klasöründen index dosyasını çektim. bunu nasıl açabilirim.

please help me, how to see index folder, in my old computuer harddisk. umarım dilimi anlayabiliyorsunuzdur. eski kullandığım bilgisayarımın harddiskini yeni bilgisayarıma bağladım ve firefox klasöründen index dosyasını çektim. bunu nasıl açabilirim.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can copy specific files with Firefox closed to the current profile folder to recover personal data.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Note that Firefox uses two locations for the Firefox profile folder (AppData\Roaming and AppData\Local), so make sure to look in the correct location. Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles).

 • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>\

 • bookmarks and history: places.sqlite
 • favicons: favicons.sqlite
 • bookmark backups: compressed .jsonlz4 JSON backups in the bookmarkbackups folder
 • cookies.sqlite for the Cookies
 • formhistory.sqlite for saved autocomplete Form Data
 • logins.json (passwords) and key4.db (58+) or key3.db (57 and older) (decryption key) for Passwords saved in the Password Manager
  if you only have key3.db then make sure to remove an existing key4.db
 • cert9.db (58+) or cert8.db (57 and older) for (intermediate) certificates stored in the Certificate Manager
  if you only have cert8.db then make sure to remove an existing cert9.db
 • persdict.dat for words you added to the spelling checker dictionary
 • permissions.sqlite for Permissions and possibly content-prefs.sqlite for other website specific data (Site Preferences)
 • sessionstore.jsonlz4 for open tabs and pinned tabs (see also the sessionstore-backups folder)