Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

True key does not function with Firefox 79 for windows 10

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

True Key worked fine with Firefox 78 not good with Firefox 79. Need a fix

True Key worked fine with Firefox 78 not good with Firefox 79. Need a fix

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Check for an update for TrueKey.

Many security add-ons need to be updated when a new Firefox version is released. Some add-on providers are 'spot on' with their updated versions, while others lag behind the posted update schedule.