Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

font size and icon size of menu bar, bookmark toolbar, icons in task bar

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 62 lượt xem
more options

I have great help to increase the sizes of text and images on web pages with the zoom features and "legibility" add-on.

However, I can't seem to find anything that actually increases the sizesof the font and icon image on the menu bar, bookmark toolbar, task bar etc. 

Is there an easy way to accomplish this since my 74 year old eyes are squinting at finding the right icon and reading the text in those tool bars.

I have great help to increase the sizes of text and images on web pages with the zoom features and "legibility" add-on. However, I can't seem to find anything that actually increases the sizesof the font and icon image on the menu bar, bookmark toolbar, task bar etc. Is there an easy way to accomplish this since my 74 year old eyes are squinting at finding the right icon and reading the text in those tool bars.