Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

since today I cant open web browser nor links from emails to websites, Each time I get error messages. In settings, ff is shown as default browser. have tried re installing but no solution so far? many thanks

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hey ..

please read the article....i hope you will find the solution easily :

Firefox won't start - find solutions

thank you

Hữu ích?

more options

What error messages do you see ?

Can you attach a screenshot ?


If you get a "Windows cannot find.." alert then this is a problem with Avast making changes to some registry keys.

See also: /questions/1290490 Windows Cannot Find Firefox.exe

  1. Open: run (Windows key + r)
  2. Type: regedit
  3. Navigate/Search to Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Option
  4. Delete the (Debugger) folders of apps that do not work

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.