Search Support

Beware of phishing attacks: Mozilla will never ask you to call a number or visit a non-Mozilla website. Please ignore such requests.

Learn More

Firefox and Google Photos problem

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Since the beginning of March, downloading photos on Google photos does not work correctly. Reinstalling the browser or even OS does not fix the situation. Every downloading stuck at some points. The Google advised me to use another browser. I'm sad.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.