Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot nevigate the texts/sentences with Home/End keys on MacOS

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I am using Magic full size keyboard with number pad. When you are typing in the browser or on Address bar, if you want to move the cursor to the beginning or move the cursor to the end of the sentence, Home/End key doesn't work. I thought my keyboard is broken but it is working on other applications.

E.g. - Go to address bar, press Home key, it doesn't happen anything. - Reply this thread, write something, click the cursor in the middle of the sentence and try to beginning or end of the sentence.