Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I find a history of what add-ons I've added to or deleted from my Firefox profile?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'd like to see a history of what add-ons I've used in the past. Is there any way to find this information?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox doesn't keep a history of installed extensions. You would need an older copy of extensions.json in the profile folder to access this data.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

You can check in Windows Explorer if there is a previous version of the extensions.json file available. Make sure to keep a backup of the current file.