Search Support

DNS resolution takes over 100 ms longer in Firefox than OS DNS resolution. How to improve?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

Firefox takes an exceedingly long time to perform DNS resolution. For example when I visit yahoo.com resolving s.yimg.com takes 133 ms.

Resolution takes almost a magnitude longer than it should take. For reference when I use dig:

$ dig s.yimg.com | grep "Query time" ;; Query time: 19 msec

I run dnsmasq on localhost, so whatever isn't already cached only takes about 20 ms on average to resolve.

Why is Firefox taking so long to do DNS resolution and what can I do to fix it?

I've already tried toggling DNS prefetch and disabling IPv6 DNS. No effect.

I'm running the latest Firefox ESR on Linux antix1 4.9.200-antix.1-amd64-smp

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.