Search Support

many identical tabs pop up

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

I'm running Ubuntu FireFox, I go to a web site, browse a few seconds, look up and there 9 identical tabs opened.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.