Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Automation Selenium c# Sendkeys not working

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Roland Tanglao

more options

Am doing automatiin for a application. Am trying using login with incognito mode in ESR version 68.4. In authentication login popup username is not getting typed. Same code in the version of ESR version 60 working fine. please find the below code

Code : var alert = driver.Switchto().Alert();

alert.SendKeys($"username" +Keys.Tab + $"password" + Keys.Tab); alert.Accept();

Same code works in older version of mozila esr and not working in latest

Could you please help

Am doing automatiin for a application. Am trying using login with incognito mode in ESR version 68.4. In authentication login popup username is not getting typed. Same code in the version of ESR version 60 working fine. please find the below code Code : var alert = driver.Switchto().Alert(); alert.SendKeys($"username" +Keys.Tab + $"password" + Keys.Tab); alert.Accept(); Same code works in older version of mozila esr and not working in latest Could you please help

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi

Just to clarify, are you using Firefox on a desktop or Firefox for Android?

more options

Firefox on Desktop. Windows 10

more options

Hi Vino:

Please ask this question and tag it firefox on stack overflow: https://stackoverflow.com/questions/tagged/firefox This forum is focused on user questions!

Cheers!

...Roland