Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I prevent ctrl+q from closing the browser?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 635 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I click ctrl+q by mistake, the browser window with all its tabs is closed immediately, with no warning. This has already made me lose data. is there a way to disable this keyboard shortcut?

When I click ctrl+q by mistake, the browser window with all its tabs is closed immediately, with no warning. This has already made me lose data. is there a way to disable this keyboard shortcut?

Giải pháp được chọn

Hello, Could you please type about:config in the address bar

search for those two preferences and set them true: browser.sessionstore.warnOnQuit browser.warnOnQuit

Hope it will work out

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Hello, Could you please type about:config in the address bar

search for those two preferences and set them true: browser.sessionstore.warnOnQuit browser.warnOnQuit

Hope it will work out

more options

This solved the problem, thanks

more options

Note that there is also a checkbox in "Options/Preferences -> General -> Startup" for the fist pref.

  • Warn you when quitting the browser
more options

Firefox 87+ versions have a pref to disable Ctrl+Q to close Firefox. browser.quitShortcut.disabled = true You need to close and restart Firefox after toggling this pref.