Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How do you close multiple tabs?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 47 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I use a MacBook Pro with MacOS 10.11 and the latest version of FireFox (72.0.2) and I'm unable to figure out how to close multiple tabs at once.

With past versions of FireFox, I could bring up the context menu (by holding down the control key and clicking on a tab) and choose "Close other tabs" or choose "Close tabs to the right of this tab." I could also choose either option from the File menu, but all those options seem to be gone now and I can't even bring up the Context menu any more. Maybe if I had a two-button mouse, I could click the right button, but you should be able to do the same thing with the standard trackpad that comes with the MacBook. I'm sorry.

Anyway, how do you close multiple tabs?

Thank you so much.

I use a MacBook Pro with MacOS 10.11 and the latest version of FireFox (72.0.2) and I'm unable to figure out how to close multiple tabs at once. With past versions of FireFox, I could bring up the context menu (by holding down the control key and clicking on a tab) and choose "Close other tabs" or choose "Close tabs to the right of this tab." I could also choose either option from the File menu, but all those options seem to be gone now and I can't even bring up the Context menu any more. Maybe if I had a two-button mouse, I could click the right button, but you should be able to do the same thing with the standard trackpad that comes with the MacBook. I'm sorry. Anyway, how do you close multiple tabs? Thank you so much.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Locking this thread, best is to continue your other thread that already has replies.


Note that current Firefox releases allow to select multiple tabs or you can select all tabs. You can perform various actions including Close Tabs to the selected tabs, but this requires access to the right-click context menu of the Tab bar.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào