X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Mac: Firefox will work when a new download, will not work when opened from Applications folder

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
Được đăng

I deleted the FF download I had been using because I was having an issue where my bookmarks bar wouldn't show up, the max/min/close buttons on the window wouldn't appear, and nothing I typed would appear in the address bar. This was a clean download where I deleted FF from the applications folder.

The new download works fine if I double click the application directly in the download window (where it prompts you to drag it into the applications folder) and then sync my account to get the bookmarks and extensions back. Once I do drag the application into the applications folder and then try to open it from there, I am stuck with the same issues described above with an unresponsive address bar and no min/max/close buttons.

I've attached a screencap of the problem window and the "download window" in case either of those things were not clear.

I deleted the FF download I had been using because I was having an issue where my bookmarks bar wouldn't show up, the max/min/close buttons on the window wouldn't appear, and nothing I typed would appear in the address bar. This was a clean download where I deleted FF from the applications folder. The new download works fine if I double click the application directly in the download window (where it prompts you to drag it into the applications folder) and then sync my account to get the bookmarks and extensions back. Once I do drag the application into the applications folder and then try to open it from there, I am stuck with the same issues described above with an unresponsive address bar and no min/max/close buttons. I've attached a screencap of the problem window and the "download window" in case either of those things were not clear.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.