X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I lost my browsing history on latest release 69 installation, how can I get it back?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
Được đăng

I got updated by Firefox release 69.0.3 (64-bit), it went all right until it restarted. Some profile windows appeared, asking whether to import or not previous data. Default is no to import, I chose import as I like the browser to give hits of browsing.

The result, all browsing history was deleted. I've got recent backup files, copied the full profile and used Profile manager. As soon as Firefox r69 runs, places.sqlite is renamed to places.sqlite.corrupt Passwords and bookmarks where restored.

It seems that r69 uses a diferent database schema, thus historic information is not transferible. Import tool only shows options to import history from explorer and chrome.

Is there a tool to import browsing history from Firefox previous releases?

I got updated by Firefox release 69.0.3 (64-bit), it went all right until it restarted. Some profile windows appeared, asking whether to import or not previous data. Default is no to import, I chose import as I like the browser to give hits of browsing. The result, all browsing history was deleted. I've got recent backup files, copied the full profile and used Profile manager. As soon as Firefox r69 runs, places.sqlite is renamed to places.sqlite.corrupt Passwords and bookmarks where restored. It seems that r69 uses a diferent database schema, thus historic information is not transferible. Import tool only shows options to import history from explorer and chrome. Is there a tool to import browsing history from Firefox previous releases?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.