Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Refreshing the browser takes to initial landing page

more options

Tab 1: Click on a link 'HOST/token' to launch new application App 2 (Angular 6 application) in a new tab.

Tab 2: The new tab opens up the above link, angular application makes an API call to verify the token. If token is verified successfully, user is redirected to '/home'. Now, if I navigate to '/profile' as we do in SPA (Single Page App) and hit browser refresh button, I am taken to the initial loading page - 'HOST/token' - which is the initial landing page for Tab 2.

Tab 1: Click on a link 'HOST/token' to launch new application App 2 (Angular 6 application) in a new tab. Tab 2: The new tab opens up the above link, angular application makes an API call to verify the token. If token is verified successfully, user is redirected to '/home'. Now, if I navigate to '/profile' as we do in SPA (Single Page App) and hit browser refresh button, I am taken to the initial loading page - 'HOST/token' - which is the initial landing page for Tab 2.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options