Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER <- i keep getting this

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ParrotSec

more options

Certificate chain: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIDhDCCAmygAwIBAgIEVhQrUDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBijEUMBIGA1UEBhML UG9ydFN3aWdnZXIxFDASBgNVBAgTC1BvcnRTd2lnZ2VyMRQwEgYDVQQHEwtQb3J0 U3dpZ2dlcjEUMBIGA1UEChMLUG9ydFN3aWdnZXIxFzAVBgNVBAsTDlBvcnRTd2ln Z2VyIENBMRcwFQYDVQQDEw5Qb3J0U3dpZ2dlciBDQTAeFw0xNDAzMDcwMjU1NTda Fw0zOTAzMDcwMjU1NTdaMF4xFDASBgNVBAYTC1BvcnRTd2lnZ2VyMRQwEgYDVQQK EwtQb3J0U3dpZ2dlcjEXMBUGA1UECxMOUG9ydFN3aWdnZXIgQ0ExFzAVBgNVBAMT Dnd3dy5nb29nbGUuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA mHnnudsgRY2GW3HlRoMZq8ypDcVO632A+PQvNTQAmxJaVcbvyrlS9l7SoCNUxD7X CSBjX/JlTaTaWOkpqxeGLk3Wj3StJx5ByZfQMpM/Injzd7VI+Ovu/HlzCwEvRLZS RsdoSWaJmWL8bQsUsULblFMpsxcipRhS04Mz2lmB+/2h/Ha9wZ/bqP0w1l7cuLBf rd6Tw+rrj2Wrzats53AwsEgLli2Mn5XDHzxJJ7CisboWITeA7avD24Hy5r3rrKf7 p7LihKOymzkdzCQojmNalRql5xrlpGHgNcOced6fxOnUuySMg7Fq1o9bA2o7CDUH EAS/7hbT6FuTxWt6U1F4uwIDAQABox0wGzAZBgNVHREEEjAQgg53d3cuZ29vZ2xl LmNvbTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAe0czIaB4n34X2lf+XG+Oc7q3Z++AMAah Io7Bd0g5CWYaQJLTiRdXQpZGKdXdDSKH+MSn2m2tXiRMOlJqXsyx4alNccPo3iOq 7Bb0c/faVONyDYejut2cik3lNgQ9Kvh9nKE6U9atTHK4wceyF85OB9TWfez/66kX SP9xhmHMCmOKfX1EdfzeIxRoRB3GbnA3ZfQMpg2qRF6PY1k9QiGn12KXAkkxxuYU kCvcle9z96E0jdJKCVF7UIEbsoyu+5r0TK5dXw7Mu1SykSDSlxQGjS9Z6khfQiBf m87bG4/hxQxNDiS+tKP98Z9SVpJaOMxI5ES8C6fsAYDprTlawLw41A== -----END CERTIFICATE----- -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIDyTCCArGgAwIBAgIEUxk1PTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBijEUMBIGA1UEBhML UG9ydFN3aWdnZXIxFDASBgNVBAgTC1BvcnRTd2lnZ2VyMRQwEgYDVQQHEwtQb3J0 U3dpZ2dlcjEUMBIGA1UEChMLUG9ydFN3aWdnZXIxFzAVBgNVBAsTDlBvcnRTd2ln Z2VyIENBMRcwFQYDVQQDEw5Qb3J0U3dpZ2dlciBDQTAeFw0xNDAzMDcwMjU1NTda Fw0zOTAzMDcwMjU1NTdaMIGKMRQwEgYDVQQGEwtQb3J0U3dpZ2dlcjEUMBIGA1UE CBMLUG9ydFN3aWdnZXIxFDASBgNVBAcTC1BvcnRTd2lnZ2VyMRQwEgYDVQQKEwtQ b3J0U3dpZ2dlcjEXMBUGA1UECxMOUG9ydFN3aWdnZXIgQ0ExFzAVBgNVBAMTDlBv cnRTd2lnZ2VyIENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAmHnn udsgRY2GW3HlRoMZq8ypDcVO632A+PQvNTQAmxJaVcbvyrlS9l7SoCNUxD7XCSBj X/JlTaTaWOkpqxeGLk3Wj3StJx5ByZfQMpM/Injzd7VI+Ovu/HlzCwEvRLZSRsdo SWaJmWL8bQsUsULblFMpsxcipRhS04Mz2lmB+/2h/Ha9wZ/bqP0w1l7cuLBfrd6T w+rrj2Wrzats53AwsEgLli2Mn5XDHzxJJ7CisboWITeA7avD24Hy5r3rrKf7p7Li hKOymzkdzCQojmNalRql5xrlpGHgNcOced6fxOnUuySMg7Fq1o9bA2o7CDUHEAS/ 7hbT6FuTxWt6U1F4uwIDAQABozUwMzASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMB0GA1Ud DgQWBBQuRWpqtqXOJ8s9/4xC3lEFK3EjiDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAjHNu jOEke4Ncm1dBNDQiSjX9grCuGBBrWhS1fBFtcXmTAtKQjfGi8mGeBAbICOOk/GPA zHZQMKEMBFw4tBn5r+NVQnRjik/0Mni5lT+Yzhpul7R4Z2PmQw31pqOzK8G2lCVu fovoT78+kt9WMWuSwEgh0JZInPjI8lVGQX1zxeEThZrUrpdGDXmxbaTkqTgDHX32 R31NIAD841ufDjzCEtuaeyIV41pbbvZAlqxu4sOvUQ12SdPO8PJ+4zId0cEefavY NOp6JsreaMmni+T+LsefUoN+STnYQPAJihMhB5pszY8DIfsWs2+isho+mknGHiYW heotili503tBv7Oo3w== -----END CERTIFICATE-----

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

What is the question?

more options

There is security software like Avast, Kaspersky, BitDefender and ESET that intercept secure connection certificates and send their own.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-and-other-browsers-cant-load-websites

https://support.mozilla.org/en-US/kb/secure-connection-failed-error-message

https://support.mozilla.org/en-US/kb/connection-untrusted-error-message

Websites don't load - troubleshoot and fix error messages

http://kb.mozillazine.org/Error_loading_websites

What do the security warning codes mean


  • MOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED
  • uses an invalid security certificate SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
  • configured their website improperly

How to troubleshoot the error code "SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER" on secure websites https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

more options

The certificate is related to PortSwigger in case that means something to you.

Issuer CN = PortSwigger CA,OU = PortSwigger CA,O = PortSwigger,L = PortSwigger,ST = PortSwigger,C = PortSwigger

Subject CN = www.google.com,OU = PortSwigger CA,O = PortSwigger,C = PortSwigger

more options

FredMcD said

There is security software like Avast, Kaspersky, BitDefender and ESET that intercept secure connection certificates and send their own. https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-and-other-browsers-cant-load-websites https://support.mozilla.org/en-US/kb/secure-connection-failed-error-message https://support.mozilla.org/en-US/kb/connection-untrusted-error-message Websites don't load - troubleshoot and fix error messages http://kb.mozillazine.org/Error_loading_websites What do the security warning codes mean
  • MOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED
  • uses an invalid security certificate SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
  • configured their website improperly
How to troubleshoot the error code "SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER" on secure websites https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER


Im on Parrot Security Linux trying to get burp suite setup and i have my proxy set to local host with port 8080 and ik its gonna say that everytime i go somewhere but it dont give me and "add exeption" option

more options

James said

The certificate is related to PortSwigger in case that means something to you. Issuer CN = PortSwigger CA,OU = PortSwigger CA,O = PortSwigger,L = PortSwigger,ST = PortSwigger,C = PortSwigger Subject CN = www.google.com,OU = PortSwigger CA,O = PortSwigger,C = PortSwigger

Im on Parrot Security Linux trying to get burp suite setup and i have my proxy set to local host with port 8080 and ik its gonna say that everytime i go somewhere but it dont give me and "add exeption" option