Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Developer edition upgrade destroyed normal edition bookmarks help

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 81 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When my computer updated last night, firefox developer edition updated.

When I logged in to my normal edition it had lost all its history, bookmarks and settings.

These had all been taken over by the developer edition.

Is there any way to get these back.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Were you using separate profiles for the DE and other Firefox (release) versions?

Note that Firefox DE can use its own profile (xxxxxxxx.dev-edition-default) and thus shouldn't interfere with profiles used by other Firefox versions.