Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

could not be decoded, error: Error Code: NS_ERROR_DOM_MEDIA_METADATA_ERR (0x806e0006)

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 109 lượt xem
more options

1. I have used the following plugin https://github.com/rico345100/react-multimedia-capture/blob/master/src/index.js for video recording in react. It is working in fine, it is recording an playing video perfectly. 2. If Firefox it is not playing and but it is recording 3. I have attached the screenshot for the error what I got "Media resource blob:http://localhost:8080/4c7283d1-17ed-7d41-b990-46e4d19f4958 could not be decoded, error: Error Code: NS_ERROR_DOM_MEDIA_METADATA_ERR (0x806e0006)"

Đính kèm ảnh chụp màn hình