Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I create a "Private Browsing" window shortcut on my desktop?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 18827 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi all -

Instead of firing up FF and then clicking on the toolbar icon - "Open a Private Browsing Window" every time, is there a way to create a Desktop Shortcut to click on which brings up FF in Private Browsing mode?

Perhaps I can place it in my quick launch toolbar.

Also -

Is it possible to set a default "homepage" for Private Browsing mode?

Any help always appreciated. Thanks.

Giải pháp được chọn

Create a new desktop shortcut for Firefox. Edit the Target line in Properties by adding a space and then -private at the end of that line.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Command_Line_Options#-private

And as far as opening to a specific URL see this: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Command_Line_Options#-url_URL

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Create a new desktop shortcut for Firefox. Edit the Target line in Properties by adding a space and then -private at the end of that line.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Command_Line_Options#-private

And as far as opening to a specific URL see this: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Command_Line_Options#-url_URL

more options

You can add the -private-window switch to the command line of a Firefox desktop shortcut to open a new private mode window.