Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

downloded webpage show "server not found"

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
more options

Sir. i have saved a particular web page by Ctrl+S but when i open that saved web page the massage show "Server not found" "Firefox can't find the server at .blogspot.com." url address of that webpag is - http://www.tallyknowledge.com/2012/04/lesson-1-creating-company.html . please help me to open this saved website.